مهرزاد وطن آبادی

نشانه شناسی اثر گذاری اپوزیسیون چپ

نشانه گیری انتخابات مجلس میبایستی توازن موجود را با سیاست تحریم همگانی دستخوش تغییرسازد. هر روز که به برگزاری انتخابات مجلس نهم نزدیکترمی شدیم ، عزم ما برهرچه اجرایی ترکردن سیاست تحریم جزم ترمی شد. عنصر تقویت کننده عزم مزبور شاید برآمد معنای جمله هراکلیت باشد که " بدون امیدواری، غیر مترقبه را نمیتوان یافت ."

سمفونی فدائیان در عرصه سیاهکل

حماسه سیاهکل، شکست داشت اما شکست اسطوره ای نه ! تداومش را در گروه باعث شد و بیژن در بند و حمید و دیگرهمراهان فدائیان درحبس را درفرصت24 فروردین سالروزشهادت ناجوانمردانه رفیق سترگ بیژن جزنی و 8 تیر شهادت رفیق حمید اشرف و یارانش خواهد آمد.

چرائی بر کشیدن خنجر کینه توسط پرویز ثابتیبخش پایانی: باور ادعای وحدت و آشتی ملی نه دشوار که غیر ممکن

قطعأ هر کوشنده سیاسی وطنپرست فارغ از این که طعم تلخ خونابه ناشی از شکنجه ساواک و ثابتی را چشیده یا نچشیده باشد اولین عنصر رفتار یک سیاست ورز را سلامت پیشینه اخلاقی، سیاسی، وطنپرستی و عدم همکاری با سرویسهای امنیتی ... می داند و برای پذیرش او و جریان سیاسی متبوع از این وجه شخصیت فرد غفلت نمی ورزد

چرائی برکشیدن خنجر کینه توسط پرویز ثابتیبخش نخست: گرته برداری از چهره مرد دوم ساواک برای کمپین

آنهائی که میانسالی را پیش رو دارند بعد از پایان برنامه افق جوانان خود را با با صفات ضد انسانی پرویز ثابتی آشنا کرده اند. اما شاید باشند جوانانی که آگاهی کافی در مورد وی نداشته باشند. مطرح می کنند : پرویز ثابتی کیست؟ چه فجایعی در کارنامه ننگین خود دارد؟

واکاوی زوایای مفهوم مشارکت مردم (بخش پایانی )

عرف پارلمان ایران و چگونگی رفتار انتخاباتی

آئینه انتخابات هرچند کج و معوج است اما پرده ازگرایش های ناآشکار و پنهان جامعه ایران برمی دارد. پی بردن به گرایش لایه های پنهان جامعه در حال توسعه ایران برای کنشگران و تحلیل گران ناشناخته مانده و تا مادامی که به بطن واقعیات و زیست اجتماعی جامعه بازنگردیم تجلی این واقعیات در قالب " رای " قابل درک نبوده و با عباراتی سطحی و غیر سیاسی پردازش خواهد شد

واکاوی زوایای مفهوم مشارکت مردم – بخش دوم

رای پدیده نوینی است و برآمد مناسبات جوامع مدرن است و رای نظر جدی، غیر قابل انکار و بیانگر انعکاس تمایلات پنهان رای دهنده بر تکه ای کاغذ است و انعکاس تمایلات پنهان در انتخابات مجالس رژِم سرنگون شده پهلوی با ترفندهای خاص آشکار نمیشد

واکاوی زوایای مفهوم مشارکت مردم

اینکه واکنش توده ها بویژه با در نظرداشتن منطقه ای  و مدنی بودن انتخابات مجلس بر محور رفتار مدنی مشارکت جویانه خواهد بود کوچکترین شکلی وجود ندارد و قلم نیز خود را موظف به تجویز نسخه نمیداند و قصد به چالش کشانیدن باورمندان به تحریم را ندارم. اما میتوانم تاکید کنم که تحریم انتخابات بویژه انتخابات مجلس به لحاظ پیچیده ای نمیتواند احساس مشارکت در انتخابات را تضعیف نماید

تسخیر وال استریت، بحران دوم سرمایه داری

نگاه چپ به موج سوم اعتراض ضد سرمایه داری (بخش پايانی)

روند نامیمون افزایش اختلاف طبقاتی در جوامع سرمایه داری و فربه تر شدن بخش "یک در صدی ها"، نه تنها خدمتی یا کمکی به رقابتی تر شدن بخش های دیگر سرمایەداری نکردە، هیچ، بلکه بخش های دیگر زیر فشار حرص و آز اختاپوس مالی لهیده شده اند. این بخش ها می توانند همراه چپ ها (و نه لیبرال های راحت طلب) در مهار عنان سرمایه مالی همکاری و همراهی لازم را داشته باشند

تسخیر وال استریت، بحران دوم سرمایه داری

بخش دوم: بدیل سرمایه داری خود ترمیمی یا سوسیالیسم است.

سوسیالیسم در طول حیات خود کوشیده است تا در قالب مارکسیسم سرمایه داری را به چالش بکشاند. علیرغم فروپاشی نظام اقتصادی سوسیالیستی در مسیر چالش با کاپیتالیسم، نشانه هایی از بازماندگان اضمحلال مذکور در برهه تسخیر وال استریت در قالب احزاب و جریانات سیاسی رخ نموده است. طبیعتا بار دیگر نیروهای چپ در اشکال گوناگون، بمثابه آلترناتیو سرمایه داری وارد کارزار خواهند شد

تسخیر وال استریت، بحران دوم سرمایه داری

بخش نخست: سرمایه داری اسیر بحران ها آلترناتیو ساز است یا ...؟

از ابتدای دهه 1930، سرمایه داری جدید آن روزگار، همچون سلف خود بار دیگر در متن بحران قرار می گیرد که در ادامه تا به امروز می رسد. اینک بحران دوم ، سرمایه داری را فرا گرفته است. لیبرالیسم نوین که از دهه 1970 به شکل نئولیبرالیسم رخ می گشاید، چنان تار و پود بخش های سرمایه داری را در بر می گیرد که امروز تبعات آنرا پیش رو داریم

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مهرزاد وطن آبادی