مهرزاد وطن آبادی

واکاوی زوایای مفهوم مشارکت مردم – بخش دوم

رای پدیده نوینی است و برآمد مناسبات جوامع مدرن است و رای نظر جدی، غیر قابل انکار و بیانگر انعکاس تمایلات پنهان رای دهنده بر تکه ای کاغذ است و انعکاس تمایلات پنهان در انتخابات مجالس رژِم سرنگون شده پهلوی با ترفندهای خاص آشکار نمیشد

واکاوی زوایای مفهوم مشارکت مردم

اینکه واکنش توده ها بویژه با در نظرداشتن منطقه ای  و مدنی بودن انتخابات مجلس بر محور رفتار مدنی مشارکت جویانه خواهد بود کوچکترین شکلی وجود ندارد و قلم نیز خود را موظف به تجویز نسخه نمیداند و قصد به چالش کشانیدن باورمندان به تحریم را ندارم. اما میتوانم تاکید کنم که تحریم انتخابات بویژه انتخابات مجلس به لحاظ پیچیده ای نمیتواند احساس مشارکت در انتخابات را تضعیف نماید

تسخیر وال استریت، بحران دوم سرمایه داری

نگاه چپ به موج سوم اعتراض ضد سرمایه داری (بخش پايانی)

روند نامیمون افزایش اختلاف طبقاتی در جوامع سرمایه داری و فربه تر شدن بخش "یک در صدی ها"، نه تنها خدمتی یا کمکی به رقابتی تر شدن بخش های دیگر سرمایەداری نکردە، هیچ، بلکه بخش های دیگر زیر فشار حرص و آز اختاپوس مالی لهیده شده اند. این بخش ها می توانند همراه چپ ها (و نه لیبرال های راحت طلب) در مهار عنان سرمایه مالی همکاری و همراهی لازم را داشته باشند

تسخیر وال استریت، بحران دوم سرمایه داری

بخش دوم: بدیل سرمایه داری خود ترمیمی یا سوسیالیسم است.

سوسیالیسم در طول حیات خود کوشیده است تا در قالب مارکسیسم سرمایه داری را به چالش بکشاند. علیرغم فروپاشی نظام اقتصادی سوسیالیستی در مسیر چالش با کاپیتالیسم، نشانه هایی از بازماندگان اضمحلال مذکور در برهه تسخیر وال استریت در قالب احزاب و جریانات سیاسی رخ نموده است. طبیعتا بار دیگر نیروهای چپ در اشکال گوناگون، بمثابه آلترناتیو سرمایه داری وارد کارزار خواهند شد

تسخیر وال استریت، بحران دوم سرمایه داری

بخش نخست: سرمایه داری اسیر بحران ها آلترناتیو ساز است یا ...؟

از ابتدای دهه 1930، سرمایه داری جدید آن روزگار، همچون سلف خود بار دیگر در متن بحران قرار می گیرد که در ادامه تا به امروز می رسد. اینک بحران دوم ، سرمایه داری را فرا گرفته است. لیبرالیسم نوین که از دهه 1970 به شکل نئولیبرالیسم رخ می گشاید، چنان تار و پود بخش های سرمایه داری را در بر می گیرد که امروز تبعات آنرا پیش رو داریم

رفع تحقیر از سیمای جریان طبقه متوسط

بخش پایانی: رویکرد اقشار طبقه متوسط و رویای دولت سازی   

واقعیت تاریخ مبارزات انتخاباتی به ویژه بعد از انقلاب 57 نشان داده داده است که طبقه متوسط ایران در کلیت خود نه تنها عامل پیشگیری از نابرابریهاست بلکه نقش آن در تبدیل نقش های اجتماعی از حالت خشونت آمیز به رقابت سیاسی بوده است

جایگاه و نقش زن در جنبش مسلحانه

ما گذشته را فراموش نکرده ونمیکنیم زیرا اعتقاد دارم فراموشتان نمیکنم. درحافظه تاریخ جنبش چپ مانند کوهید. حال که نگاه زاویه دار اما کنکاش واربه گذشته های دور برای انعکاس افتخارات رفقای زن در خانه های تیمی، با هدف فروزش بیشترچراغی فراروی زن رونده راه آینده صورت می گیرد. زنی که امروز مادر، همسر و یا خواهر است. تلخی مبارزه مسلحانه زن چریک به تجربه ای انجامید، برآیند شکست تلخ، تجربه گوارا و دلنشینی شد که از بند آن رستیم تا بار دیگر به خطا نرویم تا زن را آن سان ببینیم که هست.

رفع تحقیر از سیمای پیکر جریان متوسط

گرچه جابجایی طبقات و مدرن سازی ایران با سرعت بوقوع پیوسته و آدمهای از طبقه متوسط با ارزش های مدرن آشنا شده اند، اما همچنان سایه لایه های سنتی حکمفرماست. آیا ترکیبی از ارزشهای سنتی و مدرن پدید خواهد آمد؟ نشانه های آن کجاست؟ اگر ترکیب را پدید نیاورده اند امکان آن چگونه ارزیابی میشود؟ و آخر اینکه آیا اساسا وحدت در جهت ایجاد همسانی میسر میشود.

موضع هیلاری کلینتون براندازانه یا نگهدارانه رژیم ایران

اما چپ های جمهوریخواه رادیکال همسو با سلطنت طلبان نیز باید هشیارتر از آن باشند که در وضعیت همسویی با مشتاقان حمله نظامی، بدست خود باعث حمایت خارجی شوند، که تبعات نخستین آن هر چه پراکنده تر ساختن نیروهای اپوزیسیون مسالمت جو خواهد بود

رفع تحقیر از سیمای پیکر جریان طبقه متوسط

در پایان دهه اول قرن پیش رو گرچه شاهد شکست پارلمانی سوسیال دموکراسی در اسکاندیناوی بویژه سوئد بعد 4 دهه شدیم. اما در آغاز دهه دوم قرن کنونی " جنبش تسخیر وال استریت " در مهد سرمایه داری آمریکا پرچمدارنئولیبرالیسم نوید بخش طلیعه نوینی از تاریخ مبارزات مردم در سراسر جهان گردید

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مهرزاد وطن آبادی