مهرزاد وطن آبادی

وجود گسل ساختاری سیاسی، نشانە قطعی وجود گسست نیست

می توان برای رفع شبهات برآمد تعجب، عنوان کرد که مردم ایران و شرکت کنندگان از شعارهای رادیکالیستی که شائبه براندازی را تقویت می کند، خسته شده اند. آنان برای شائبه برانداز نبودن جنبش سبز، می کوشند با ترویج شعارهای واقع بینانه و منطقی شائبه یا تبلیغات اقتدارگرایان برای برانداز بودن جنبش سبز را خنثی سازند

نقد واره دو سند کمیسیون اسناد پایه ای

باید به فکر گشایشی برآئیم. گشایشی که کلید گفتگو، قفل زنگ خورده بر درب ورودی به عرصه اپوزیسیون و پوزیسیون صورت میگیرد. و نه با کار دیگر. در این زمینه نقلی از نلسون ماندلا آورده میشود. « یک زمانی ما میرفتیم به کارهای رادیکالیستی دست زدیم بعد متوجه شدیم که راه را برای هر نوع گفتگو و استحاله نظام آپارتاید بستیم » ما باید از خود بپرسیم اگر وارد جنین فرآیندی بشویم جقدر میتوانیم به دموکراسی برسیم. این منطق دو گانه را که برای رسیدن به دموکراسی دوستان باید دشمنان را از بین ببرند هرگز به جایی نخواهد رسید.

جایگاه و نقش زن در جنبش مسلحانه

ما گذشته را فراموش نکرده و نمیکنیم زیرا اعتقاد دارم فراموشتان نمی کنیم. در حافظه تاریخ جنبش چپ عین کوه هستید. حال که نگاه زاویه دار اما کنکاش وار به گذشته های دور برای انعکاس افتخارات رفقای زن در خانه های تیمی، با هدف فروزش بیشتر چراغی فراروی زن رونده راه آینده صورت میگیرد. زنی که امروز مادر، همسر و یا خواهر است. تلخی مبارزه مسلحانه زن چریک به تجربه ای انجامید، برآیند شکست تلخ، تجربه گوارا و دلنشینی شد که از بند آن رستیم تا بار دیگر به خطا نرویم تا زن را آن سان ببینیم که هست.

بیداری آقای موسوی بعد از خواب طولانی تابستان 1367

موضعگیری او نزد دولتمردان رژیم کنونی ایران اعم از سیاست ورزان و زورمندان بی سابقه می نمود... وی همچنین با تاکید بر بی اطلاعی خود نسبت به کشتار همگانی زندانیان سیاسی در سال 1367 عنوان کرد: "در مورد بیان جزئیات کشتار 1367 محذوراتی دارم"

تبعات حمله نظامی به ایران تقابل با اهداف ما و بسود منافع جناحی آنها (بخش دوم)

بدون شک وقوع احتمالی حمله نظامی به ایران، وضعيت منطقه را از آنچه هست بحرانی تر می کند. باید تلاش ورزید تا راه های دیپلماتیک و روش های مسالمت جویانه در قالب مذاکره و گفتگو و تعامل را تنها راه حل مؤثر دانست. باید سیاست مبتنی بر اشتباه بودن حمله نظامی به ایران را تبلیغ کرد و در این راه آنی از تکاپو دریغ نورزید

حمله نظامی آمریکا به ایران جنگ روانی یا تهدید واقعی؟(بخش نخست)

محافل جنگ افروز سعی دارند تا افکار عمومی را به این باور برسانند که کار ساز نبودن تحریم جمهوری اسلامی، روند هسته ای ایران را نه تنها کندتر نکرده است، بلکه عزم رژیم تهران را در زمینه دستیابی به فناوری هسته ای را را راسخ تر نموده است

چشم بستگی و گوش گرفتگی گزینشی سلطنت طلبان مشروطه خواه

طالبان احیاء سلطنت باید باور کنند که جهان بر مدار آمالشان نمی چرخد و نمی گردد چرا که عملکرد سلسله پهلوی چنان اسفبار بوده که مردم ایران نه تنها به شما نمی اندیشند بلکه شما را کاملا طرد شده از عرصه شطرنج سیاست ایران می دانند

سخنی با شیفتگان همکاری با سلطنت طلبان ( بخش پایانی)

رفقا از شما انتظار می رفت که همکاری با سلطنت طلبان را فرمولبندی کرده و اصول و مبانی این همکاری را تبیین نمایید که شوربختانه تا کنون اثری از این مورد سراغ نداریم. اصرار بر خوش فرجام بودن این همکاری بدانجا فرا میروید تا هر گونه شک نسبت به عمل رفقای مان را غیر طبیعی ندانیم

سخنی با شیفتگان همکاری با سلطنت طلبان

رفقا! بدون سماجت تاکید می کنم دیدن خورشید چراغ نمی خواهد. رفقای طالب همکاری با سلطنت طلبان باید بخوانند تا بدانند که دیکتاتوری شاه در تداوم حکومت پدر مانع از آن شد تا نهاد سلطنت و کارکرد سنتی آن جای خود را به اشکال نوین و دموکراتیزه شده روابط قدرت بسپارد. اگر شاه دیکتاتور، قانون گرایی، گردش دموکراتیک قدرت از طریق انتخابات را انجام می داد، گذار سلطنت طلبی به مشروطه خواهی به آسانی و با کمترین هزینه صورت می گرفت

انحراف سازمان ازسوسياليسم، اتهامى غير واقعی

پاسخى كوتاه به مقاله در دفاع از سوسياليسم

از سوى ديگر رفقاى داخل كشور اعتقاد دارند كه سوسياليسم علمى همچنان مطلوب‌ترين نظام اجتماعى و تفكر بشرى است. بايد ابراز نمود كه در اصل نظرى من با رفقا هم نظر هستم اما آنچه كه ما را از همديگر دور ميسازد آن است كه اين نظام اجتماعى مطلوب را چگونه بايد تشكيل داد؟

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مهرزاد وطن آبادی