واحد نروژ، دانمارک و کمیتە کشوری سوئد سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

مستحکم تر باد همزیستی مسالمت آمیز مردمان ایران

(در محکومیت درگیری ناخوشایند میان هموطنان کرد و ترک در نقدە)

ما ضمن تسلیت بە بازماندگان عزیزانی کە در این حادثە ناخوشایند جان خود را از دست دادەاند، مردم را بە آرامش فرا می خوانیم. ما حمایت خود را از خواست معتمدین کرد و ترک نقدە در خصوص پایان دادن بە چنین درگیری هائی و تاکید بر زندگی مسالمت آمیز میان شهروندان این شهر عزیز اعلام می کنیم. ما خواهان مجازات عاملان و آمران این قتلهای دهشت بار هستیم. باشد کە روزی فرابرسد کە مردمان ایرانی با رسیدن بە خواستەهای برحق خود و کسب آگاهی و هشیاری بیشتر، در چنان شرایطی با همدیگر زندگی کنند کە هیچ وقت شاهد تکرار چنین حوادث فاجعەبار و غمگینی نباشیم.

اشتراک در RSS - واحد نروژ، دانمارک و کمیتە کشوری سوئد سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت