راحله طارانی

کارگران و زحمتکشان و جنبش آزادیخواهی در ایران

کارگران و زحمتکشان و جنبش آزادیخواهی در ایران میهمان: حسین اکبری ، پژوهشگر و فعال کارگری

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

نگاهی به وضعیت کنونی کارگران شاغل و بازنشسته با کاظم فرج اللهی

جلسه تلگرامی این یکشنبه شب ۹ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران موضوع جلسه: نگاهی به وضعیت کنونی کارگران شاغل و بازنشسته میهمان: کاظم فرج الهی، فعال کارگری

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

کانون نویسندگان ایران. دیروز-امروز-فردا

میهمان برنامه اکبر معصوم بیگی!

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

تعهد به مبانی چپ-رقیه دانشگری(فران)

جلسه تلگرامی با رفیق رقیه دانشگری

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی با سیامک طاهری جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

گفتگوی تلگرامی با سیامک طاهری درباره معضل رایانه ها

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی با دکتر سعید مدنی

موضوع جلسه: " فقر و ناامنی غذایی در ایران میهمان جلسه: سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

اوکرائین- جنگ روایت ها

جلسه تلگرامی با پرویز صداقت

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

چپ جدید و جنبش های اجتماعی - محمد کریم آسایش

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

چپ و جنگ در اوکرائین- برنامه پرسش و پاسخ با یاسمین میظر

برنامه پرسش و پاسخ با یاسمین میظر در کانال تلگرامی دکتر رئیس دانا

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

پرسش و پاسخ با رفیق امیر هوشنگ اطیابی

علت و زمینه های تاریخی کشتار ۶۷

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

پرسش و پاسخ با رفیق مهدی فتاپور در باره اتحاد نیروهای چپ و عدالتخواه

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

اشتراک در RSS - راحله طارانی