نرگس

ایمنی و سلامت کار در صنعت ساختمان سازی

سازمان بین المللی کار با همکاری ۱۸۷ کشور عضو آن وظیفه تنظیم ، تالیف و اشاعه موازین بین المللی کار، از جمله حفاظت از ایمنی و سلامتی محیط کار را به عهده دارد و در این رابطه موازین محکمی را برای بهداشت و ایمنی کارگران در شرایط کارهای گوناگون تالیف کرده است. این موازین دولت ها، کارفرمایان و کارگران کشور های عضو، از جمله ایران، را مسئول حفاظت، اشاعه و اجرای قوانین ایمنی و سلامت کار میداند. کشور ایران از زمان تاسیس سازمان بین المللی کار در سال ۱۲۹۷ در آن عضویت داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایران با شرکت در کنفرانس بین المللی کار، رابطه رسمی خود را با سازمان آغاز کرد و نهادهای قانون گذار کشور در جریان قوانین بین المللی کار قرار گرفتند

بخش: 

نکاتی درباره هویت فرهنگی در جنبش نوین کارگری ایران

جنبش نوین کارگری ایران از اشکال شورایی که در فرهنگ های قومی نواحی مختلف ایران وجود دارد استفاده میکند. موفقیت این جنش در رابطه ارگانیک آنها با جوامع ذینفع محلی و فرهنگ قومی کارگران است. این رابطه امکان مثبتی برای ساختن شوراهای کارگری مستقل است. از دیگر سو شوراهای کارگری مرتبط با جامعه خود، میتوانند با بسط خواسته های کارگران به سایر زحمتکشان محلی و نیز به دیگر مشکلات اجتماعی نظیر مسائل محیط زیستی و معیشتی به رشد و ارتقای مبارزات و خواست های مردمی کمک کنند.

بخش: 

پرچم مطالبه‌گری معلمان هرگز بر زمین نخواهد افتاد!

بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مردم ایران می آموزد که مهمترین راه پیشرفت و رفاه کشور آموزش و پرورش رایگان، خردگرا، مدرن و انتقادی است. بدیهی است که رشد و شکوفایی استعدادهای برجسته کشور از طریق آموزش رایگان توسط معلمانی است که بدور از دغدغه فقر به تدریس نسل های جدید میپردازند. تنها از این راه است که آینده همه ی اقشار جامعه برآورده میشود و راه پیشرفت و رفاه عمومی باز خواهد شد.

بخش: 
اشتراک در RSS - نرگس