دکتر رمزی بارود، هاتف رحمانی

فلسطین برای برطرف کردن بحران شدید غذایی به توجه فوری نیاز دارد

تاثیر جنگ روسیه –اوکراین در تمام بخش‌های جهان احساس می‌شود ، این احساس در برخی محل‌ها بیشترازجاهای دیگراست. کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، که در حال مبارزه با مشکلات از پیش موجود، فقر، گرسنگی و بیکاری بوده‌اند تحت بیشترین تاثیرقرارگرفته‌اند. اما فلسطین حکایتی کاملا متفاوت است. فلسطین کشوری اشغال شده است که تقریبا به تمامی، بر عمل قدرت اشغال‌گر اسرائیل متکی است، که از گردن گذاشتن به قوانین بین‌المللی و انسانی خودداری می‌کند.

اشتراک در RSS - دکتر رمزی بارود، هاتف رحمانی