گروه خرداد هوادارسازمان فدائیان خلق ایران -اکثریت (داخل کشور)

یازدهم اردیبهشت(اول ماه می) روزجهانی کارگر، برکارگران وزحمتکشان مبارک باد

اول ماه می، روزهمبستگی کارگران برای پایان بخشیدن به ستمی است که سرمایه داران سال هاست برآنان تحمیل می کنند. گرچه بیش ازیکصد سال مبارزه متحد وپیگیرآنان دستآوردهای ارزشمندی دربرداشته است، اما همچنان کارگران، بویژه کارگران کشورمان، درشرایط بسیارناگواری به سرمی برند. سیاست های ناکارآمد نظام جمهوری اسلامی ، شرایطی را پدید آورده که بخش زیادی ازبنگاه های اقتصادی تعطیل شده اند، وآن تعداد نیزکه فعال اند باکمترازنیمی ازظرفیت اسمی خود کارمی کنند. این به معنای بیکاری گسترده کارگران ومزد بگیران، افزایش فقروفلاکت، نه فقط درجامعه کارگری کشور، بلکه درمیان سایربخش های تولیدی وخدماتی است.

اشتراک در RSS - گروه خرداد هوادارسازمان فدائیان خلق ایران -اکثریت (داخل کشور)