م.نوید

رویای مشروط سازی قدرت بدون «برساختن ملت»

اخته بودن جریان های سیاسی فعلی و گفتمان های سیاسی رایج زمینه را برای رجز خوانی جریان های بر انداز سلطنت طلب و مانند آن فراهم ساخته که با واژگونه جلوه دادن تاریخ و مصادره به مطلوب نارضایتی فرودستان به نفع خویش در صدد پختن نان قدرت در تنور نفرتند.مصاحبه فریبکارانه رضا پهلوی با شبکه های فرامرزی بی بی سی ، من وتو و اینترنشنال حاکی از این است که امپریالیست ها و ارتجاعی ترین جناح های راست که از سوی سازمان سیا، سعودی و اسرائیل حمایت می شوند در صدد پر کردن این خلا گفتمانی اند.

حذف یارانه ها شکافهای طبقاتی را تشدید وفروپاشی را شتاب می بخشد

حذف یارانه ها شکافهای طبقاتی را تشدید وفروپاشی را شتاب می بخشد. ازهمان ابتدا ی دولت رئیسی معلوم بود که وی با ترکیب متناقض کابینه اش برنامه ای برای تغییر ریل های اقتصادی واصلاح نظام به شدت ناعادلانه توزیع رانت ندارد. اما هیچکس گمان نمی کرد وی به جای قطع ویا بریدن رانت های مختلف ازگلوی بنگاههای خصولتی ودولتی ونیز اتخاذ سیاست های مالیاتی عدالت محور باز دست درجیب مردم بکند وبا آزاد سازی قیمت ها غول تورم را از چراغ در آورد. آنچه دولت رئیسی و نسخه پیچان نولیبرالش می کنند پیش چشم همه جاری وساری است وعواقب سیاسی واجتماعی آن در کف خیابانها هویداست. اما بطور خلاصه دولت رئیسی برای کاهش کسر بودجه به جای اجرای سیاست تعدیل وآزاد سازی از پایین می بایست آنرا از بالا اجرا کند وبه جای خالی کردن جیب طبقه متوسط وتهیدست بخشی از سود ورانت سرشار ثروتمندان را به خزانه دولت سرازیر کند.چطور؟

اشتراک در RSS - م.نوید