ایوب نائینی

انتخابات در فیلیپین، نتیجه اش در کلمبیا

در ایران مخوف ترین حاکمیتی قرار دارد که اجازه هیچ گونه فعالیت صنفی را نیز به مردم نمی دهد و هر حرکتی بشدت سرکوب می شود البته باید اعتراف کرد که شرایط سالها در کلمبیا و فیلیپین نیز بسیار طاقت فرسا بوده و گاها هست، اما آنها توانسته اند این فضا را تا حدودی تغییر دهند. از همه مهمتر نقش پر رنگ و چپ ستیزی در جامعه ایران نیز یکی از فاکتورهای اصلی سرکوب نیروهای سیاسی و متحد جنبش کارگری نیز می باشد که در حکومت قبلی شروع و در حکومت کنونی به ثمر نشسته تا بدینوسیله منافع سرمایه داری و چپاول کارگران ادامه داشته باشد. علاوه بر این، باید به این نکته نیز پرداخت گرچه سرمایه داری جهانی بخاطر حفظ منافع جهانی سازی کشورهای فیلیپین و کلمبیا را ملزم به رعایت حداقل های نظام دموکراسی غربی می کند اما در این حکومت ها هیچ محدودیتی برای ظلم و ستم بر مردم برای خود نمی بیند.

بخش: 

چرا مراسم بزرگداشت صمد شعبانی با دستگیری های گسترده همراه بود

برای شناخت صمد و ارزشش برای کانون مدافعان ما گوشه کوچکی از زندگی صمد را می نویسیم تا بگوییم چرا صمد ارزش آن بزرگداشت را داشت و چرا بهای آن برای برگذار کننده و شرکت کنندگان مهم نبود. این اعتماد دو طرفه بود که صمد اشعارش را به کانون می داد برای چاپ که معدودی از آن بر روی سایت کانون موجود است. صمد دوست کانونی ها بود. هنرش در شعر، بازیگری و طراحی به دهه شصت بر می گردد. صمد گنجینه ای از لغات فارسی بود. صمد برای انسانیت و طبقه فعالیت می کرد و اکثر شعرهای او تقدیم شده به کسی حتی کسی که تغییر کرده باشد. صمد از معدود شاعران نیمای است که از لحاظ سبک شعر بسیار عمیق بود. کانون او را یکی از قله های شعر فارسی می دانست. کتابهای شعر او از کتاب آواز در بن‌بست، آفتاب‌ و فولاد کودک مهتاب، بامداد از دریچه تاریک و آواز بچه های تهران نمونه های شعرهای عصبانی است که طراحی روی جلد کتاب و طراحی های بسیاری از جمله کارهای او است که می شود فهمید که این روح سرکش در کجا قرار داشته است

بخش: 
اشتراک در RSS - ایوب نائینی