عاموس عوز

چگونه میتوان یک فناتیک را درمان کرد؟

برگردان کتاب عاموس عوز از سوئدی به فارسی توسط محمود شوشتری با لطف ایشان در اختیار نشریه کار قرار گرفته است.

فریاد عاموس عوز در غوغای سخنوری و فریادهای مزورانه و هیستریک رایج سردمداران جهان سیاست در مورد حل درگیری خونین و جانکاه خاورمیانه، فریادی است از روی عقل سلیم ودرایت. او با تحلیلی دقیق و درست به علل و ریشه های بحران خاورمیانه پرداخته و نشان می دهد که چگونه می توان فناتیسم را درمان کرد. فناتیسم این پدیده بغرنجی که بستر اصلی رشد و نمو وبازتولید پلیدی خشونت در طی تاریخ بشریت بوده است. او با تحلیل خود جوهر ذاتی و واقعی فناتیسم و نقش ویرانگر آن را در گسترش مناقشات سیاسی، به ما نشان میدهد.

اشتراک در RSS - عاموس عوز