سازمان زنان جبهه ملی ایران

زن، زندگی، آزادی - پیام سازمان زنان جبهه ملی ایران!

سازمان زنان جبهه ملی ایران از قیام ملی شهریور ماه ۱۴۰۱ وجنبش حق طلبانه زنان ایران حمایت می کند

اکنون با شروع اعتصابات دانشجویان، دانش آموزان و سایر اصناف کشور وارد چهارمین هفته خود گردیده است. اعتراضاتی که تدریجا به یک قیام ملی علیه استبداد و بی عدالتی حاکم بر جامعه تبدیل گشته، که نه تنها در جای جای کشورمان بلکه در سراسر جهان طنین انداخته و مرحله جدیدی از افتخار آفرینی زنان شجاع و آگاه این سرزمین را دوشادوش شیرمردان دلیر، و بخصوص جوانان و نوجوانان روشن و دانای ما، در برابر جهانیان، به نمایش گذاشته است.

بخش: 
اشتراک در RSS - سازمان زنان جبهه ملی ایران