سازمان حقوقدانان جبهه ملی ایران

بیانیه سازمان حقوقدانان جبهه ملی ایران در مورد بازداشت وکلا و حقوقدانان مستقل

لازم به ذکر است حکومت جمهوری اسلامی می بایست به سرعت این نقض گسترده حقوق بشر را پایان دهد و ارتکاب جرایم بین اللملی به فعل خود را که مسئولیت مستقیم آن نه تنها بر آمرین بلکه بر مامورین نیز بار می شود خاتمه دهد.

اشتراک در RSS - سازمان حقوقدانان جبهه ملی ایران