سازمان پزشکان جبهه ملی ایران

خشونت افسار گسیخته ی حاکمیت ناکارآمد را محکوم می کنیم

پیام سازمان پزشکان و پیراپزشکان جبهه ملی ایران

در دور جدید قیام ملی و آزادیخواهانه مردم ایران که از حدود چهل روز پیش و به دنبال قتل دلخراش دختر ۲۲ ساله، خانم مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز گردید، حکومت جمهوری اسلامی چنانکه شیوه و خصلت آن است، در سراسر کشور به سرکوب خشونت بار نسبت به مردم به پا خاسته و معترض دست زد.

اشتراک در RSS - سازمان پزشکان جبهه ملی ایران