مسعود امیدی

تحلیلی بر جنبش مهسا (جنبش «زن، زندگی، آزادی»)

وضعیت موجود جامعه ناپایدار و تغییر در آن اجتناب‌ناپذیر است. شیوهٔ حکم‌رانی مستقر، قادر به عقب‌نشینی و انجام برخی اصلاحات و جلب نظر توده‌های معترض نیست. جمع کردن و تعطیل کردن جنبش از طریق سرکوب، امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. جنبش فاقد رهبری متمرکز و آلترناتیو معینی است. تلاش برای انحراف جنبش و ارائه آلترناتیوهای ارتجاعی از طریق رسانه‌های فارسی زبان وابسته به امپریالیسم غیرقابل انکار است. آلترناتیو ملی و مترقی شکل نگرفته است. تنها راه مقابله با تهدید و مخاطرهٔ آلترناتیو ارتجاعی، تلاش ارادی، آگاهانه، با برنامه، همراه با پشتکار و خستگی‌ناپذیر و فوری برای شکل دادن به آلترناتیو ملی و دموکراتیک و مترقی و هدایت و رهبری جنبش از سوی آن است.

بخش: 
اشتراک در RSS - مسعود امیدی