رسانه صوتی و تصویری

گروه کار تبلیغات و مجازی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر ، روز جهانی «منع خشونت علیه زنان»
مصاحبه با رفیق شعله زمینی فعال حقوق بشر

گروه کار تبلیغات و مجازی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر ، روز جهانی «منع خشونت علیه زنان»
مصاحبه با رفیق شهناز عضدانلو

گروه کار تبلیغات و مجازی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

نوامبر برابر با ۴ آذر ، روز جهانی «منع خشونت علیه زنان» .مصاحبه بارفیق راحله طارانی، فعال چپ، روانشناس و فعال رسانه‌ای

گروه کار تبلیغات و مجازی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر ، روز جهانی «منع خشونت علیه زنان» .مصاحبه با رفیق ملیحه محمدی، فعال و تحلیل‌گر سیاسی چپ

گروه کار تبلیغات و مجازی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر ، روز جهانی «منع خشونت علیه زنان»
مصاحبه با رفیق پروین همتی، سخنگو و عضو هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

گروه کار تبلیغات و مجازی ، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

گروه کار تبلیغات و مجازی ، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

پیامی از مهاباد