سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - بلژیک

کلیپ مرور اعتراضات کارگری در سال ٩٤

در این سال علاوە بە گسترش اعتراضات کارگران، سایر گروە های مزدبگیر نیز بە شکل وسیعی بە اشکال گوناگون علیە کمی دستمزدها، ندادن بەموقع دستمزد و حقوق ها، اخراج ها، قراردادهای سفید امضا، خصوصی سازی واحد های تولیدی و خدماتی، شرکت های پیمانکار، سرکوب اعتراضات و اعتصابات و زندانی کردن رهبران تشکلهای کارگری مستقل، تداوم تعرض بە قانون کار کاهش خدمات اجتماعی و دیگر زورگویی ها و اجحاف های حکومت و کارفرمایان بە اعتراض و مبارزە برخواستند.

دعوت به شرکت در جشن اول ماه مه در بروکسل- بلژیک

بزرگترین سندیکای کارگری وسوسیالیست بلژیک (اف.ژ ت. ب).، در روز پنجشنبه اول ماه مه سال 2014 در بروکسل و شهرهای دیگر بلژیک جشن بزرگداشت روز کارگر را به همراه ده ها حزب، سازمان، انجمن بلژیکی و خارجی برگزار می کند. هر ساله چندین هزار نفر در این جشن سندیکای و کارگری شرکت می کنند. امسال در برنامه اول ماه مه این سازمان سندیکائی در بروکسل، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- بلژیک غرفه ای را در اختیار خواهد داشت.

شرکت در جشن اول ماه مه

منصور اسانلو مدير سنديکا همچنان در زندان به سر ميبرد و تمام تلاش همکاران وى براى رهايى اسانلو تاکنون بى‌ نتيجه مانده است.
بسيارى از کارگران ايرانى ماههاست که حقوق دريافت نکرده اند و کارخانه هاى نساجى در آستانه ورشکستگى قرار گرفته اند.

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - بلژیک