گفتگوها و میزگردها

راحله طارانی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در دنبالهٔ سلسله‌ برنامه‌های «شنبه‌های گفتگو وتبادل‌نظر» خود ازرفقا مریم سطوت، از مسئولین اتحاد جمهوریخواهان ایران و بهرام دوستدار، عضو هیئت سیاسی - اجرایی و...

راحله طارانی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در دنبالهٔ سلسله‌ برنامه‌های «شنبه‌های گفتگو وتبادل‌نظر» خود از آقایان علی مزروعی، روزنامه‌نگار، نمایندهٔ سابق مجلس و از اعضای حزب مشارکت و رفیق سعید شمس، جامعه‌...

راحله طارانی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

راحله طارانی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

گودرز اقتداری

گفتار هفته از سلسله‌برنامه‌های هفتگی است که توسط گودرز اقتداری در بارهٔ وقایع روز ایران و جهان تهیه و اجراء می‌شود.

راحله طارانی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در دنبالهٔ سلسله‌ برنامه‌های «شنبه‌های گفتگو وتبادل‌نظر» خود از آقایان فرید مرجابی، نویسنده و فعال ملی...

گروه کارتبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

سخنان رفیق گودرز اقتداری در برنامه سالروز جهانی حقوق بشر ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲

راحله طارانی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در سلسله برنامه‌های «شنبه‌های گفتگو وتبادل‌نظر» از آقای دکتر همایون مهمنش، عضو هیئت...

نظر2
گروه کار تبلیغات و مجازی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن بزرگداشت این روز و با باور به لزوم حفظ شأن و کرامت انسانی، در ساختن دنیایی بهتر و عادلانه تر و عاری از جنگ و خشونت، خود را با بسیاری از آزادیخواهان جهان همسو...

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

شنبه‌های « گفتگو و تبادل‌نظر» سلسله برنامه‌هایی است که روزهای شنبه توسط سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برای تبادل‌نظر بین صاحب‌نظران تدارک و برگزار می‌شود.

نظر1
راحله طارانی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

شنبه‌های «گفتگو و تبادل‌نظر» سلسله جلساتی است که سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برای آشنایی و گفتگو میان صاحب‌نظران از گرایش‌های گوناگون، برگزار می‌نماید.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

شنبه‌های «گفتگو و تبادل‌نظر» سلسله جلساتی است که سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برای آشنایی و گفتگو میان صاحب‌نظران از گرایش‌های گوناگون، برگزار می‌نماید.

راحلە طارانی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

راحله طارانی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

نظر1
راحله طارانی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

صفحه‌ها