جنبش فدایی

یداله بلدی

اما باید از عشق آتشین بنیانگزاران جنبش فدائی به مردم نیز بیاموزیم و آنرا الگوی آرمان خود قرار دهیم، و سخن زنده یاد بیژن جزنی را بخاطر بسپاریم که گفت همه اعتبار ما در پیوند با مردم است و در پیوند...

حمید اشرف

در سال 1354 نیز رفیق حمید اشرف جزوه دیگری به نام «جمعبندی سه ساله» نوشت که به وسیله سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر شد. هر دوی این نوشته ها و البته دهها نوشته دیگر که از جانب چریکهای فدایی...

جمشید طاهری پور

تکامل پارادوکسیکال از سازمان چریکها به سازمان "اکثریت"، در چهار چوب پارادایم لنینیسم و در متن تاخیر تاریخی که جامعه ایران با آن دست بگریبان بوده است صورت گرفت. این تحول با گذار از تئوری و تاکتیک...

اصغر جیلو

نکته ای که قبل از پرداختن به موضوع مشارکت اعضا در انتخاب رهبران، ذکرش ضروریست تاکید بر این حقیقت است که سازمان قبل ازانقلاب هم دارای رهبری بوده و این ارگان صرفا در ماههای قبل از انقلاب، یا در...

کمیسیون بررسی عملکرد سازمان در سالهای 62-58 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

قبل از انقلاب تواناییهای امنیتی- نظامی نقش مهمی در مسئولیتهای سازمانی داشتند. پس از انقلاب تواناییهای سیاسی و مدیریتی مورد توجه بودند و این موجب تنزل نقش کادرهایی که به اتکای تواناییهای نظامی-...

مهدی فتاپور

چندی قبل آقای نادری در مطلبی در نشریه تابناک به انتقاداتی که در رابطه با کتاب چریکهای فدایی خلق از طرف تعدادی از بازماندگان سازمان چریکهای فدایی خلق انتشار یافته بود، پاسخ دادند. در این نوشته،...

اصغر جیلو

چرا ما باید اکنون باور کنیم که تاریخ چریکهای فدایی خلق می تواند استثنا باشد؟ مگر آقای شهبازی همکارسابق آقای نادری و سرپرست قبلی "موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی" وزارت اطلاعات اخیرا نگفتند که: "...

اصغر جیلو

بعد از انتشار نوشته "افسانه نفوذ"(1)؛ خواننده محترمی، بحث مفیدی را درمورد این بررسی دربخش نظرات در پایان مطلب اصلی باز کردند. این نقد و پاسخ اول من به نقدایشان درهمان جا درلینکهای زیر دردسترس است...

سهراب مبشری

ممکن بود در اذهان مردم، چپ به عنوان نیرویی بماند که با استبداد مذهبی مخالفت کرد، بدون آنکه نیاز به رویارویی حساب نشده با حکومت باشد.

دانش باقرپور

نقد و تاملی فشرده به برخی از سیاست ها و عملکرد رهبری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، در سال های سیاه شصت – شصت و یک
"به باور من تئوری و خط مشی "شکوفایی جمهوری اسلامی" تنها بخشی از معضل...

سهراب مبشری

پاسخ به مقاله «ارزیابی از خط مشی سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲» از رفیق فرخ نگهدار

رفیق نگهدار از « سنجش ظرفیت ها و زمینه ها برای همکاری سیاسی و سامان گری...

فرخ نگهدار

در شرایط توده وار بودن حرکت های سیاسی و خلاء گسترده ی نهادهای مدنی، و با توجه به حمایت فعال اکثریت بسیار بزرگ توده از حکومت، با توجه به حدت تضاد میان سنت و مدرنیته، قطع نظر از این که خط مشی ما در...

به نشانه همبستگی با جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران
برای ایرانی آزاد و آباد گرد هم آییم!

مهدی سامع

ادامه فعالیت واحدهای مختلف سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بعد از نابودی کامل شورای عالی رهبری آن در 8 تیر 1355، روشنترین دلیل بر بطلان حکم خودساخته نویسندگان وزارت اطلاعات در زمینه نفوذ ساواک در...

مجید عبدالرحیم پور

مگر نه این است که آنان تاریخ فدائیان را و سیمای فدائیان را مورد پژوهش قرار دادهاند؟ بفرمایند این گوی و این میدان. بیایند، چشم در چشم در برابر دیدگان شهروندان جامعه ایران، هم تاریخ و سیمای ما را با...

اصغر جیلو

کتاب “چریکهای فدایی خلق از کنشهای اولیه تا انقلاب بهمن”، در بهار سال گذشته و هنگامی منتشر شد که نشانهای از عزم استوار اکثریت بزرگی از مردم ایران برای مهار استبداد و دیکتاتوری نظام مستقر در کشور در...

وهاب انصاری

سریال تلویزیونی "عشقم، بیاد آر!" روایتی است، از سرگذشت جنبش چپ چریکی ترکیه ... من تلاش میکنم، اگر وقتم اجازه بدهد این سریال را به فارسی ترجمه بکنم و در دسترس علاقمندان قرار دهم. تا علاقمندان حداقل...

راز بقا و ماندن ما و تحولات ما در این سالها شاید نگاه انتقادی ما به حرکت خود و به گذشتۀ خود و داشتن امید روشن به آینده است. این عوامل همواره جانمایۀ حرکت ما بودهاند.
بله ما جوان بودیم،...

جریان چپ، از آنروی جریان مدرن است که می تواند همراه زندگی دگرگون شونده، خودرا دگرگون و بازسازی کند. چپ اصیل، اصالتش دراین است که همزمان با دگرگون شدن زندگی، خود را دگرگون کند. چپ اصیل چونان زندگی...

در دقیقهای که در سی و هشتمین سالگرد 19 بهمن به سکوت میگذرانیم نیز یاد قربانیان مدفون در خاوران حضوری ویژه دارد. به پا خیزیم و به ارج و یاد تمام مبارزان راه استقلال، آزادی، مردمسالاری و عدالت...

صفحه‌ها