ح. الف

وحدت ضرورتی اجتناب ناپذیر

اکنون ما و شما گر چه ممکن است به دلیل همان فاصله جغرافیایی هنور سرشار از تفاوت ها در نگاه به اساسی ترین مبانی پروژه وحدت باشیم همان مباحثی که روشن می سازد برنامه، استراتژی سیاسی و ساختار تشکیلات حزبی چه باید باشد! اما رفیقانه به تلاش شما مومن بوده و میخواهیم مجدانه در ارایه برنامه های تدارک شده پروژه وحدت بکوشید.

اشتراک در RSS - ح. الف