گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

بیانیه پیرامون اسید پاشی به صورت بانوان

هموطنان ما در ایران با وجود خفقان شدید وخطرات ناشی از فضای امنیتی به پیکار خود برای کسب آزادی و آزاد اندیشی ادامه می دهند. بکوشیم تا با کمک یکدیگر جنبش دفاع از حقوق بشر وحقوق مدنی را بصورت یک جنبش همگانی در آوریم وبا هوشمندی وجسارت های لازم آن را به صورت یک موج اعتراضی شدید علیه ظلم وستم واجحافات ونقض خشن و آشکار حقوق بشر در ایران مبدل سازیم.

اشتراک در RSS - گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر