گروهى از زندانیان سیاسی گوهر دشت كرج

از خواسته های زندانیان اعتصابی اهواز پشتیبانی می كنیم

نامه زندانیان سیاسی مدنی گوهر دشت کرج در پشتیبانی از در خواست های زندانیان کارون اهواز

ما خود در زندان فوق امنیتی گوهردشت وضعیت بسیار اسفناكی را تحمل می كنیم، اما بنا بر اخبار دقیق وضعیت زندانیان كارون اهواز از زندان گوهر دشت نیز اسفناك تر است. از همین رو از هممیهنان گرامی بویژه نهادهاى داخلی یا بین المللی حقوق بشر و شخص دکتر احمد شهید، انتظار می رود ... از خواسته های همه اعتصابیون ... پشتیبانی مؤثر نمایند

اشتراک در RSS - گروهى از زندانیان سیاسی گوهر دشت كرج